Lukk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR N.C. NIELSEN

1. Bruk
Disse salgs- og leveringsbetingelsene utgjør til enhver tid en integrert del av alle avtaler/kontrakter/leveranser som er inngått mellom N.C. Nielsen AS og kjøper, om det da ikke foreligger en annen skriftlig avtale med kjøper om dette.

2. Tilbud
Tilbud gjelder i 1 måned fra datoen som er angitt på tilbudet, men gis med forbehold om mellomsalg.

3. Priser
Alle priser i tilbud, ordrebekreftelser og kjøpsavtaler er dagspriser basert rentesats, valutakurser, tollsatser og avgifter, inkludert import- og eksportavgifter, som gjelder på datoen for tilbudet eller ordrebekreftelsen, men er uten merverdiavgift. Prisene er videre oppgitt på bakgrunn av underleverandørens dagspriser. N.C. Nielsen AS forbeholder seg retten til å regulere de oppgitte prisene hvis det forekommer endringer av faktorene nevnt over.

4. Byttemaskiner
Hvis det inngår byttemaskiner i avtalen mellom N.C. Nielsen AS og kjøper, er det kjøper som bærer risikoen for det gjeldende materiellet fram til leveringen til N. C. Nielsen AS. Bytteprisen er fastsatt under forutsetning av at det materiellet som tas i bytte, er funksjonsdyktig, forskriftsmessig vedlikeholdt og tatt vare på fram til leveringen til N.C. Nielsen AS, om det da ikke foreligger en annen skriftlig avtale med N.C. Nielsen AS om dette.

Skader og mangler debiteres kjøper, hvis de har oppstått etter at avtalen er inngått.

5. Levering
Oppgitte leveringstider regnes fra det tidspunktet hvor endelig ordre er avtalt og samtlige opplysninger som er nødvendige for å få gjennomført ordren, foreligger.

Så lenge det ikke er avtalt noe annet, skjer levering fra N.C. Nielsen AS i Balling.

N.C. Nielsen AS forbeholder seg retten til dellevering.

6. Leveringsforbehold
I tilfelle streik, lockout eller annen arbeidsstans hos N.C. Nielsen AS eller dennes leverandører, som leveransen er avhengig av, samt i tilfelle krig, blokade, karantene, havari, trafikkforstyrrelser, blant annet glatte kjøreforhold, brann eller andre uforutsette forhold som forhindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør levering, utsettes leveringen uten ansvar for N.C. Nielsen AS så lenge den gjeldende hindringer er til stede. N.C. Nielsen AS forbeholder seg i tilfelle leverandørsvikt eller omstendigheter som beskrevet over, retten til å annullere ordren ansvarsfritt.

7. Betaling
Hvis det ikke foreligger annen avtale mellom kjøper og N.C. Nielsen AS, utføres betalingen ved levering.

Hvis kjøper ikke har mulighet til å ta imot varen til avtalt tid, vil kjøpesummen forfalle til betaling selv om varen ikke er levert.

Hvis kjøper ikke har mulighet til å ta imot fakturaer/kreditnotaer på e-post/EAN, påskrives et gebyr på kr. 325,- ekskl. moms pr. utskrift.

I tilfelle manglende betaling har N.C. Nielsen AS rett til å heve avtalen uten varsel og kreve erstatning for eventuelle tap.

Ved overskridelse av fakturaens forfallsdato beregnes 1,5 % i renter pr. måned.

Kjøper har ikke rett til å motregne eventuelle motkrav så lenge det ikke foreligger en avtale om dette, som er tydelig for begge parter.

7.1. Handel med utlandet
Hvis det ikke foreligger annen skriftlig avtale mellom kjøper og N.C. Nielsen AS, skal betaling for det kjøpte materiellet utføres før avhenting hos N.C. Nielsen AS.

8. Endring av leiekontrakter/leasingavtaler
Kjøpers endring av ordre etter mottak av leiekontrakt/leasingavtaler i underskrevet stand koster tilsvarende den faktiske kostnaden for N.C. Nielsen AS, men da minst kr. 5000,- ekskl. moms pr. kontrakt. Beløpet betales kontant med faktura fra N.C. Nielsen AS.

9. Eiendomsforbehold
Eiendomsretten til det som er solgt, blir værende hos N.C. Nielsen AS fram til hele kjøpesummen er betalt.

10. Mangler og reklamasjon
Ved levering skal kjøper umiddelbart undersøke materiellet som er levert, for å konstatere om det er i kontraktmessig stand. Reklamasjon om feil og mangler skal gjøres skriftlig og senest på 5. virkedag etter levering.

Kjøpers forandring av eller inngrep i det som er solgt, uten at N.C. Nielsen AS har samtykket skriftlig til dette på forhånd, fritar N.C. Nielsen AS for alle forpliktelser.

11. Ansvarsbegrensning
Erstatningskrav overfor N.C. Nielsen AS kan ikke overstige fakturabeløpet for materiellet som er solgt.

N.C. Nielsen AS hefter ikke for eventuelle driftstap, avansetap eller andre indirekte tap som skyldes forsinkelse eller mangler ved det leverte materiellet.

12. Produktansvar
N.C. Nielsen AS kan kun pålegges produktansvar, når gjeldende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsier dette.

13. Verneting og lovvalg
Alle eventuelle tvister skal avgjøres etter dansk rett ved retten i N.C. Nielsen AS' hovedforretningsområde.

Vil du vide mere?