Lukk
Hos N.C. Nielsen AS arbeider vi aktivt for å følge åpenhetsloven og å leve opp til FNs Global Compacts 10 prinsipper*, hvis formål er å mobilisere en global bevegelse av ansvarlige virksomheter for å skape en bedre verden.

Vi ønsker å etterlate en bedre verden til våre kommende generasjoner, noe som blant annet skjer gjennom ambisiøse målsettinger, ny teknologisk viten, bedre utnyttelse av ressurser, nye forretnings-modeller og et generelt skifte fra fossil energi til fornybare energikilder.

Gjennom åpenhetsloven ønsker vi å sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges opp i vår leverandørkjede.

N.C. Nielsen AS arbeider bl.a. med FNs Global Compacts 10 prinsipper og FNs verdensmål, fordi vi mener det er viktig på mange plan. Vi bestreber oss etter å integrere disse prinsippene i vår forretningsmodell og verdikjede. Gjennom vår Code of Conduct stiller vi krav til oss selv, våre medarbeidere og våre leverandører. Den beskriver hvordan vi forplikter oss og vår leverandørkjede for ivaretakelse av blant annet forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

 

Leverandørkjede

Den største andelen av materiellkjøp gjøres fra selskaper registrert innenfor EU. Vi har god dialog og flere samarbeidsmøter i året med de største leverandørene for å sikre at de har kontroll på sin leverandørkjede.

De største leverandørene har forpliktet seg til å overholde vår Code of Conduct, som blant annet stiller krav til ordnede arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettighetene, etikk og miljø.

Prosess for evaluering og oppfølging av leverandørkjeden

Selektering og leverandørevaluering

Hvert år tar N.C. Nielsen stilling til hvilke leverandører som det skal lages leverandørevaluering på. I utgangspunktet vil det være alle avtaleleverandører, samt andre utvalgte leverandører.

Dialog og revisjon

Ved evalueringer hvor det finnes avvik, vurderes graden av avvik. Ved et kritisk avvik kontaktes leverandøren for å få belyst problemstillingen, deretter igangsettes nødvendige tiltak.
Det gjennemføres på denne måte revisjon av utvalgte leverandører.

Aktsomhetsvurderinger

Det gjennomføres risikovurdering med nødvendige handlingsplaner for avtaleleverandører.
Det vil bli redegjort for risikokartlegging og aktsomhetsvurderinger i årsrapport.

Informasjonsplikt og innsynsrett

N.C. Nielsen følger naturligvis opp og besvarer konkrete forespørsler om informasjon og innsyn om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i de aktsomhetsvurderinger vi har utført.
Innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse, vil vi besvare forespørslen. Forespørsel kan sendes til apenhetsloven@nc-nielsen.no.

Redegjørelse

De største virksomhetene er valgt ut til å inngå i analysen hvor det blir vurdert om de overholder menneskerettighetene og oppfyller kravene til anstendige arbeidsforhold.

I analysen ble det av enkelte ikke angitt tilstrekkelige opplysninger og det ble derfor inngått en dialog, for å sikre at vi hadde relevant info for å kunne bedømme om kravene ble oppfylt.

De relevante opplysninger ble så ettersendt.

På bakgrunn av analysen er det vurdert at alle de evaluerte leverandører overholder Code of Conduct sine prinsipper om ordnede arbeidsforhold, overholdelse av menneskerettigheter, etikk og miljø.

VIL DU VITE MER?